Statuten

STATUTEN VZW OKIDO BOUWT

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam "vzw Okido Bouwt" en is opgericht voor onbepaalde duur. De naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “vzw”, met vermelding van het adres van de maatschappelijke zetel.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Tulpenstraat 25, 9552 Borsbeke, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde. De zetel kan binnen het gerechtelijke arrondissement gewijzigd worden bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur.

Artikel 3

De vereniging heeft als specifiek doel de financiering, de (ver)bouw(ing) en het bestuur waar te nemen van de jeugdlokalen van de feitelijke vereniging Chiro Okido Herzele. Onder de doelstelling dient onder meer begrepen te worden dat de vzw optreedt als beheerder van de lokalen, de daarbij horende terreinen en materialen; de lokalen verhuurt en onderhoudt; de financiële middelen en bijdragen beheert. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen, met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd aan de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen. De vereniging mag tevens alle goederen, zowel roerende als onroerende, aankopen, bezitten, verkopen en contracten afsluiten.

Hoofdstuk II. Leden

Artikel 4

De vereniging bestaat uit minstens elf werkende leden. Zij hebben alle rechten en verplichtingen die in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, en in deze statuten worden beschreven, en zetten zich actief in voor de realisatie van de doelstellingen. Al de deelnemers aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten die geen werkend lid zijn, hebben de hoedanigheid van toegetreden lid. Zij maken geen deel uit van de Algemene Vergadering. Hun rechten en plichten worden vastgesteld door het binnenhuisreglement.

Artikel 5

De oprichters van de vereniging zijn de eerste werkende leden.

Artikel 6

Iedere natuurlijke persoon kan zich kandidaat stellen als werkend lid. Het kandidaat-lid richt zijn of haar kandidaatstelling aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als werkend lid. Op deze vergadering dienen minstens de helft van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt genomen met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur. De

Raad van Bestuur kan naar eigen inzicht en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als werkend lid.

Artikel 7

Werkende leden betalen een jaarlijkse bijdrage voor hun lidmaatschap die bepaald wordt door de Raad van Bestuur. Het maximumbedrag bedraagt 50 euro.

Artikel 8

Werkende leden kunnen op elk moment op eigen initiatief uit de vereniging uittreden door een formeel schrijven te richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Tot drie maanden na de kennisname van de Raad van Bestuur dient het werkend lid zijn of haar taak te volbrengen, tenzij anders beslist door de raad van bestuur.

Artikel 9

Als een werkend lid in strijd handelt met de doelstellingen van vereniging kan zijn of haar lidmaatschap op voorstel van de Raad van Bestuur of op voorstel van minstens 1/5 van alle werkende leden worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, waarop minstens 2/3 van alle werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waarbij voor de beslissing een 2/3 meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden verreist is.

Artikel 10

Geen enkel werkend of toegetreden lid, ontslagnemend of uitgesloten lid, kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het vermogen van de vereniging. Deze uitsluiting van rechten op het vermogen geldt te allen tijde, zowel tijdens het bestaan van de vereniging als bij de ontbinding ervan. Werkende leden kunnen het bedrag van het lidmaatschap nooit terugeisen.

Hoofdstuk III. Algemene vergadering

Artikel 11

De Algemene Vergadering bestaat uit alle werkende leden. Alle werkende leden hebben gelijk stemrecht, d.i. één stem per werkend lid.

Artikel 12

De Algemene Vergadering heeft de volgende exclusieve bevoegdheden, zoals opgesomd in artikel 4 van de wet van 27 juni 1921:

 • de wijziging van de statuten
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening
 • de ontbinding van de vereniging
 • de uitsluiting van een werkend lid
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
 • alle gevallen waarin de statuten dat vereisen 

Artikel 13

De jaarlijkse Algemene Vergadering zal plaatsvinden in de loop van het eerste kwartaal van het kalenderjaar. De bijeenroeping gebeurt elektronisch, tenzij het werkend lid uitdrukkelijk vraagt deze uitnodiging per post te ontvangen. De uitnodiging wordt minstens 14 dagen vóór de dag van de vergade-ring naar alle werkende leden verstuurd. Deze uitnodiging bevat de datum, het uur, de plaats en de agenda van de vergadering. De agenda van de Algemene Vergadering wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Elk voorstel dat ondertekend is door één twintigste van de werkende leden voorkomend op het ledenregister wordt ook op de agenda geplaatst.

Artikel 14

Een buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen telkens wanneer de Raad van Bestuur dit noodzakelijk acht of wanneer minstens één vijfde van de werkende leden van de Algemene Vergadering daarom vraagt. De bijeenroeping gebeurt elektronisch, tenzij het werkend lid uitdrukkelijk vraagt deze uitnodiging per post te ontvangen. De uitnodiging wordt minstens 7 dagen vóór de dag van de vergadering naar alle werkende leden verstuurd. Deze uitnodiging bevat de datum, het uur, de plaats en de agenda van de vergadering.

Artikel 15

Een Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voor-zitter van de Raad van Bestuur of bij verhindering van deze door een andere bestuurder.

Artikel 16

Om op een geldige manier te beraadslagen, moet minstens de helft van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, behalve wanneer de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, dit anders voorschrijft. Beslissingen over de wijziging van de statuten, uitsluiting van een werkend lid of vrijwillige ont-binding van de vereniging gebeuren volgens de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, en niet volgens de gewone meerderheid waarvan in het eerste lid sprake. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur doorslaggevend.

Artikel 17

Elk lid mag zich op een Algemene Vergadering door een ander werkend lid laten vertegenwoordigen via een schriftelijke volmacht. Elk lid kan maximum twee schriftelijke volmachten dragen.

Artikel 18

Externen kunnen als waarnemer door de Raad van Bestuur worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering als dit in het belang van de vereniging is.

Artikel 19

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen die ter inzage liggen voor de werkende leden op de maatschappelijke zetel van de vereniging.

Hoofdstuk IV. Raad van Bestuur

Artikel 20

De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur van minimum drie en maximum tien werkende leden en telt minstens één lid minder dan het totaal aantal werkende leden.

Artikel 21

De Raad van Bestuur wordt bij eenvoudige meerderheid van stemmen benoemd door de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden van de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar. Bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van een bestuurder is te allen tijde onbezoldigd.

Artikel 22

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging en heeft alle bevoegdheden die niet wettelijk of statutair aan een ander orgaan van de vereniging zijn toegewezen. De Raad van Bestuur kan bepaalde bevoegdheden delegeren. De Raad van Bestuur is onder meer bevoegd voor het inrichten en hervormen van werkgroepen, het opstellen en wijzigen van het binnenhuisreglement, het aannemen van giften, het aanvaarden van werkende leden, het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage van de toegetreden leden, het aangaan van hypothecaire leningen, het uitgeven van obligaties en het instellen van rechtsvorderingen.

Artikel 23

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige afgevaardigde bestuurders die de specifieke taken zullen vervullen die horen bij deze functies zoals omschreven in het huishoudelijk reglement en in deze statuten.

Artikel 24

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of als deze afwezig is de ondervoorzitter. Bij verhindering van de voorzitter en ondervoorzitter wordt de functie waargenomen door een andere bestuurder.

Artikel 25

De Raad van Bestuur kan te allen tijde ontslagen worden door de Algemene Vergadering, die daarover beslist met een tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ontslag nemen via een schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De volgende Algemene Vergadering zal dit ontslag moeten bekrachtigen. De bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn of haar opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn of haar vervanging kan worden voorzien.

Artikel 26

De Raad van Bestuur vergadert minstens drie keer per jaar of zo dikwijls als het belang van de vereniging dat verreist. De vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door zijn of haar plaatsvervanger.

Artikel 27

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de helft van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van de stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.

Artikel 28

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in notulen, die voor de werkende leden in een notulenboek ter inzage liggen op de maatschappelijke zetel van de vereniging.

Artikel 29

Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging vertegenwoordigd door een door de Raad van Bestuur aangeduide bestuurder. Bij buitengerechtelijke handelingen is de vereniging geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de voorzitter van de Raad van Bestuur, van een ander lid van de Raad van Bestuur of van een gevolmachtigde.

Hoofdstuk V. Financiering en boekhouding

Artikel 30

De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen en andere, gegeven zowel om de doelstelling van de vereniging te ondersteunen. Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Artikel 31

Elk jaar legt de Raad van Bestuur de jaarrekening en begroting ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering, die hiermee ontlasting verleent aan de bestuurders. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar. In afwijking hiervan begint het eerste boekjaar op datum van de ondertekening van deze overeenkomst om te eindigen op 31 december.

Hoofdstuk VI. Ontbinding

Artikel 32

Bij vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering één of twee vereffenaars waarvan zij de opdracht zullen omschrijven.

Artikel 33

Ingeval van ontbinding, hetzij vrijwillig of rechterlijk, op welk ogenblik en door welke oorzaak zij zich ook voordoet, beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het netto overblijvend actief van de vereniging, dat moet worden toegekend aan de feitelijke vereniging Chiro Okido Herzele of aan een andere vereniging met een gelijkaardig of verwant doel die werkzaam is in België.

Hoofdstuk VII. Diversen
Artikel 34
Wijzigingen in de statuten worden geregeld overeenkomstig de wet van 27 juni 1921.

Artikel 35
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, worden toegepast:

 • de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging
 • de algemene wettelijke bepalingen
 • het huishoudelijk reglement van de vereniging en de gebruiken terzake

Opgemaakt te Herzele op zondag 31/12/2017 in drie originele exemplaren.