vzw Okido Bouwt

vzw Okido Bouwt

Wat?

Okido Bouwt is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en werd op 1 januari 2018 opgericht. De vzw heeft een specifiek doel: de financiering van nieuwe jeugdlokalen voor Chiro Okido Herzele. Van zodra er nieuwe jeugdlokalen zijn, zal de vzw ook optreden als beheerder van de lokalen, de daarbij horende terreinen en materialen en de financiële middelen. Daarnaast zal de vzw activiteiten organiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van dit doel.

Waarom?

Chiro Okido Herzele telt maar liefst 200 leden én meer. Met zulke cijfers behoort Chiro Okido tot één van de grootste chirogroepen in Vlaanderen. De huidige lokalen zijn echter niet meegegroeid met dit ledenaantal en op dit moment veel te klein. Door de grootte van de afdelingen kunnen er slechts twee van de zes afdelingen binnen spelen bij slecht weer én dan nog is er te weinig ruimte. De jongste afdelingsgroepen tellen maar liefst 40 tot 70 leden en het lokaal is daarvoor te klein. Voor de andere afdelingen zijn er onvoldoende opties om te schuilen bij regenweer.

Bovendien zijn de huidige lokalen ook sterk verouderd. De elektriciteitsaansluiting, het sanitair, het dak, de vloer, … het is eigenlijk allemaal aan vervanging toe. Een moderne chiro verdient moderne lokalen.

Wie?

In de vzw zetelen oud-leiders van Chiro Okido Herzele uit verschillende generaties. Van twintigers tot veertigers; samen engageren we ons voor de toekomst van onze chirogroep.

De vzw bestaat uit een Algemene Vergadering (= alle leden) en een Raad van Bestuur (= groep verkozen door de Algemene Vergadering). Hun rechten en plichten staan opgesomd in de statuten van vzw Okido Bouwt. Je kan die statuten hier nalezen.

De volgende leden werden verkozen om te zetelen in de Raad van Bestuur:

 • Danny Schepens (penningmeester)
 • Jana Stevens (secretaris)
 • Sarah De Moor (voorzitter)
 • Femke Vandecasteele (ondervoorzitter)
 • Sabrina De Lange (opbrengstengroep)
 • Maggie Verbeken (opbrengstengroep)
 • Jo De Baenst (bouwgroep)
 • Joris De Roeck (bouwgroep)

Hoe (stand van zaken)?

In 2018 en 2019 hield de vzw zich bezig met twee grote doelstellingen:

 1. Onderzoeken van verschillende pistes (bouwen of verbouwen, locatie, enzovoort) en zoeken naar mogelijke partners (privé, gemeentebestuur, enzovoort).
 2. Verzamelen van de broodnodige centen om het project te bekostigen door het organiseren van activiteiten.

Er werd hard gewerkt aan beide doelstellingen. Met resultaat. De vzw haalde al een mooi bedrag op, o.a. met dank aan MFL-Herzele, de vele bezoekers op het eetfestijn en de cocktailbar op de startdag, de duizenden Berlijnse bollen, de chrysantenverkoop enzovoort. Er werd druk onderhandeld met het gemeentebestuur en de eerste plannen voor de nieuwe lokalen, samen met een integrale visie, werd op papier gezet.

In 2020 kwam er goed nieuws van het gemeentebestuur. In haar meerjarenplan 2020-2025, met daarin de grote lijnen voor de bestuursperiode tot 2025, engageert het bestuur zich om te investeren in de jeugd. De hoofdvestiging van de Buitenschoolse Kinderopvang krijgt een nieuw gebouw op de site waar nu al kinderdagverblijf Klavertje Vier én Chiro Okido gehuisvest zitten. Jeugd- en andere bewegingen met jeugdwerking kunnen ook in dit bouwproject participeren, zodat dit een jeugddorp wordt naar analogie met het zorgdorp voor de senioren. Vzw Okido Bouwt zal uiteraard participeren in dit bouwproject. Op welke manier er zal samengewerkt worden met het gemeentebestuur, wat de timing van het project is, … moet nog uitgedokterd worden, maar dankzij deze beslissing van het gemeentebestuur worden onze plannen voor nieuwe lokalen een pak concreter. In 2020 blijft de vzw dan ook activiteiten organiseren om geld te verzamelen én wordt er rond de tafel gezeten met het gemeentebestuur.

Wordt vervolgd…

Kom naar onze activiteiten!

Ook jij kan dit project steunen. Door naar onze activiteiten te komen en acties t.v.v. vzw Okido Bouwt te steunen.

 • Steakfestijn op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart, i.s.m. Chiro Okido Herzele.
 • Verkoop Berlijnse Bollen op zaterdag 4 april, i.s.m. Chiro Okido Herzele.
 • Drankentoog tijdens Dorp van de Ronde op zondag 5 april, i.s.m. Brouwerij De Ryck.
 • Drankentoog tijdens Startdag in september, i.s.m. Chiro Okido Herzele.
 • Chrysantenverkooop in november.

Doe een gift!

Ook jij kan dit project steunen. Door een gift te doen.

Stort een bedrag naar keuze op het rekeningnummer BE67 0000 1507 2887 van Chirojeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, met de vermelding “gift” en “OG3506” (het stamnummer van Chiro Okido Herzele). Chiro Nationaal zorgt ervoor dat wij deze gift ontvangen. De giften worden verwerkt via deze koepelorganisatie omdat ze fiscaal aftrekbaar zijn en de koepelorganisatie de schenker een fiscaal attest kan bezorgen (zie hieronder).

Voor individuele personen is er een belastingvermindering voorzien voor giften van minimaal 40 euro per jaar (art. 104, 3°, a WIB92). De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

In het eerste kwartaal volgend op het jaar waarin je jouw gift overmaakte, ontvang je van Chiro Nationaal een fiscaal attest. Chiro Nationaal zal dit attest opsturen op basis van het adres van de gebruikte bankrekening.

 Simulatie:

Jouw geschonken gift

Jouw belastingvermindering

Jouw reële kost

€ 40

€ 18

€ 22

€ 100

€ 45

€ 55

€ 200

€ 90

€ 110

€ 500

€ 225

€ 275

€ 1000

€ 450

€ 550


 

Op deze webpagina kan je ons verhaal volgen en zullen we jou op de hoogte brengen van de vorderingen van het project.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.